Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo thực hiện Chương trình phát triển nhà ở

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ra văn bản đề nghị UBND các tỉnh thành lập báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đến năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2030.

Chương trình phát triển nhà ở
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo công tác thực hiện
Chương trình phát triển nhà ở

Yêu cầu trên được đưa ra nhằm mục đích đánh giá, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tại các địa phương theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Nội dung báo cáo gồm có: Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; việc tổ chức triển khai thực hiện; dự báo nhu cầu phát triển nhà ở tại địa phương trong giai đoạn 2020 – 2030; đề xuất, kiến nghị của địa phương cho Chương trình phát triển nhà ở.

Trước ngày 01/4/2019, các địa phương phải có báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng để Bộ tiến hành tổng hợp và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình phát triển nhà ở
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo công tác thực hiện
Chương trình phát triển nhà ở

Yêu cầu trên được đưa ra nhằm mục đích đánh giá, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tại các địa phương theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Nội dung báo cáo gồm có: Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; việc tổ chức triển khai thực hiện; dự báo nhu cầu phát triển nhà ở tại địa phương trong giai đoạn 2020 – 2030; đề xuất, kiến nghị của địa phương cho Chương trình phát triển nhà ở.

Trước ngày 01/4/2019, các địa phương phải có báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng để Bộ tiến hành tổng hợp và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.